Εξώδικο της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» κατά του Υπουργείου Οικονομικών για την περικοπή της αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης των μεταταχθέντων συναδέλφων

Date:

Εξώδικο της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» κατά του Υπουργείου Οικονομικών για την περικοπή της αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης των μεταταχθέντων συναδέλφων

Πατήστε να διαβάσετε το εξώδικο

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ
Του Ν.Π.Ι.Δ. – Σωματείου, Πανελλήνιου Συνδέσμου Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών, με την επωνυμία «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Βερανζέρου 13 Τ.Κ. 10677, Τηλ. 2105230829, fax: 2103840154, email: trenotita@gmail.com και ΑΦΜ: 090400993, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.
ΠΡΟΣ
Την Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής, της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού, της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Σίνα αρ. 2-4.

Δυνάμει του υπ΄ αρ. 2/27064/ΔΕΠ/24-05-2016 εγγράφου της υπηρεσίας σας, παρατηρείται σωρεία απορριπτικών αποφάσεων σε αιτήματα μεταφερόμενων υπαλλήλων από τον ΟΣΕ σε υπηρεσίες του Δημοσίου, για καταβολή αποζημίωσης βάσει του α. 55 του ΠΔ 410/1988, εκ μέρους
Πλην όμως, το ως άνω έγγραφο, κατ’ εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των ισχυουσών νομικών διατάξεων, σε ευθεία παράβαση των οικείων αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καταλήγει ότι η αποζημίωση του α. 55 του ΠΔ 410/1988 δεν καταβάλλεται στην περίπτωση που οι μεταφερόμενοι υπάλληλοι είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε φορέα, κλάδο – τομέα πρόνοιας για παροχές εφάπαξ.
Το ορθό όμως είναι, όπως ρητώς έχει προβλεφθεί εκ του νόμου, στη μεν περίπτωση κατά την οποία ο μεταφερόμενος υπάλληλος ο οποίος έχει ασφαλιστεί επικουρικώς στο Δημόσιο δικαιούται ποσοστό 40% επί της σχετικής αποζημίωσης, ο δε μεταφερόμενος ο οποίος δεν είναι επικουρικώς ασφαλισμένος στο Δημόσιο δικαιούται ποσοστό 50% επί της αποζημίωσης. Σε κάθε μάλιστα περίπτωση, πρέπει στον υπολογισμό της εν λόγω αποζημίωσης και του σχετικού ποσοστού επ΄ αυτής, να συνυπολογισθεί πέραν του χρόνου υπηρεσίας του υπαλλήλου στο Δημόσιο και ο χρόνος υπηρεσίας του στις άλλες επιχειρήσεις που προβλέπονται.
Επιπροσθέτως, προϋποθέσεις για τη χορήγηση της αποζημίωσης αυτής, η οποία έχει προνοιακό χαρακτήρα (ΑΠ 790/ 2014, 1159/2011), αποτελούν αφενός μεν η μη υπαγωγή των μισθωτών στην ασφάλιση του Δημοσίου για τη χορήγηση σύνταξης (αρνητική προϋπόθεση), αφετέρου δε η συμπλήρωση των προϋποθέσεων προς λήψη σύνταξης γήρατος από τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπάγονται (θετική προϋπόθεση), ενώ η επικουρική ασφάλισή τους και η συμπλήρωση των προϋποθέσεων απόληψης επικουρικής σύνταξης, δεν αποτελεί προϋπόθεση, αλλά συνιστά περίπτωση περαιτέρω περιορισμού της μειωμένης αποζημίωσης (ΑΠ 316/2019).
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη διάταξη του α. 55 του ΠΔ 410/1988, με τίτλο «Αποζημίωση», ορίζονται τα εξής:
«1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου αυτού, η αποζημίωση λόγω απόλυσης ή καταγγελίας της σύμβασης εργασίας από την υπηρεσία καθορίζεται ως εξής: ….
4. “Το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, το οποίο δεν υπάγεται, για τη χορήγηση σύνταξης, στην ασφάλιση του Δημοσίου, εφόσον συμπληρώνει τις προϋποθέσεις για λήψη σύνταξης, δύναται να αποχωρεί από την υπηρεσία λαμβάνοντας το μεν επικουρικά ασφαλισμένο το 40%, το δε μη επικουρικά ασφαλισμένο το 50% της προβλεπόμενης από τις κείμενες διατάξεις αποζημίωσης.”
Στο προσωπικό αυτό που απολύεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 49, 50, 51, 52 και 53, εφόσον κατά το χρόνο της απόλυσης δικαιούται σύνταξης από δική του υπηρεσία, καταβάλλεται αποζημίωση ίση με το μισό από αυτήν που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, με εξαίρεση τις περιπτώσεις α, β και γ της παραγράφου 1 του άρθρου 53,για τις οποίες δεν οφείλεται καμιά αποζημίωση. Της ίδιας αποζημίωσης και με τις ίδιες προϋποθέσεις δικαιούται και το προσωπικό που απολύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13.
7. Ως επικουρικά ασφαλισμένοι, για την εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, νοούνται όσοι έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη λήψη επικουρικής σύνταξης. Η διάταξη αυτή ισχύει από 1 Φεβρουαρίου 1983.»
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα Πρακτικά της 3ης Γενικής Συνεδριάσεως της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 4ης Μαρτίου 2015, στην οποία κρίθηκε το ζήτημα σχετικά με το εάν πρέπει να συνυπολογιστεί για την καταβολή στους αιτούντες αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 55 του π.δ. 410/1988 (ΦΕΚ Α΄ 191), ο χρόνος υπηρεσίας τους στην εταιρεία ΤΡΑΙΝΟΣΕ, έγιναν δεκτά, μεταξύ άλλων, τα εξής:
<< Το π.δ. 410/1988 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α’ 191), που κωδικοποίησε, μεταξύ άλλων, τις σχετικές διατάξεις του από 21.12.1979 δημοσιευθέντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ν. 993/1979 «Περί του επί συμβάσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου» (Α΄ 281), ορίζει στο άρθρο 55, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3320/2005 (Α΄ 48) ότι «1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου αυτού, η αποζημίωση λόγω απόλυσης ή καταγγελίας της σύμβασης εργασίας από την υπηρεσία καθορίζεται ως εξής: α) Για το προσωπικό που έχει συνεχή υπηρεσία από ένα έτος μέχρι τρία έτη οι αποδοχές ενός μήνα, πάνω από τρία και μέχρι έξι έτη οι αποδοχές δύο μηνών, πάνω από έξι και μέχρι οκτώ έτη οι αποδοχές τριών μηνών και πάνω από οκτώ και μέχρι δέκα έτη οι αποδοχές τεσσάρων μηνών. β) Για κάθε συμπληρωμένο έτος υπηρεσίας μετά τα δέκα και μέχρι τριάντα έτη, η πιο πάνω αποζημίωση προσαυξάνεται με το ποσό των αποδοχών ενός μήνα. (…) 4. Το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, το οποίο δεν υπάγεται, για τη χορήγηση σύνταξης, στην ασφάλιση του Δημοσίου, εφόσον συμπληρώνει τις προϋποθέσεις για λήψη σύνταξης, δύναται να αποχωρεί από την υπηρεσία λαμβάνοντας το μεν επικουρικά ασφαλισμένο το 40%, το δε μη επικουρικά ασφαλισμένο το 50% της προβλεπόμενης από τις κείμενες διατάξεις αποζημίωσης. (…) 7. Ως επικουρικά ασφαλισμένοι, για την εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, νοούνται όσοι έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη λήψη επικουρικής σύνταξης. (…)».
Περαιτέρω, ο ν. 3891/2010 «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα» (Α΄ 188) ορίζει, στο Κεφάλαιο Α΄, στο άρθρο 2 ότι «1. Οι εταιρίες που αποτελούν αντικείμενο των ρυθμίσεων του παρόντος νόμου είναι οι εξής: α) Η εταιρία με την επωνυμία: «Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής: «ΟΣΕ»), (…) γ) η εταιρία με την επωνυμία: «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Μεταφορές – Μεταφορικές Υπηρεσίες Επιβατών και Φορτίου Ανώνυμη Σιδηροδρομική Εταιρεία» (εφεξής: «ΤΡΑΙΝΟΣΕ») (…)», και στο Κεφάλαιο Β΄, με τίτλο «Θέματα προσωπικού», στο άρθρο 15 ότι «Ειδικά και μόνο στα άρθρα 15 – 21 οι ακόλουθες λέξεις έχουν την εξής έννοια: “Εταιρία”: κάθε εταιρία που αναφέρεται στο άρθρο 2. “Τακτικό Προσωπικό”: Όλοι οι εργαζόμενοι Εταιρίας, με σχέση εργασίας (…) ιδιωτικού δικαίου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης (…)”Εργαζόμενος”: Μέλος τού Τακτικού Προσωπικού οποιασδήποτε Εταιρίας. “Πλεονάζον Τακτικό Προσωπικό”: Ο αριθμός των Εργαζομένων της κάθε Εταιρίας που, κατά το Διοικητικό της Συμβούλιο, υπερβαίνει το απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη των κατά τον παρόντα νόμο σκοπών και αντικειμένων της, την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της και τη διαχείριση του, κατά το άρθρο 9 του παρόντος νόμου, Ενεργού Δικτύου. (…)”Φορέας Υποδοχής”: Κάθε δημόσια υπηρεσία (…) “Μεταφορά”: Η μετάταξη Εργαζομένου από Εταιρία σε Φορέα Υποδοχής, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 16 (…)» και στο άρθρο 16 ότι «1. Το, κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος άρθρου, πλεονάζον τακτικό προσωπικό κάθε Εταιρίας μεταφέρεται σε Φορείς Υποδοχής, σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου. (…) 7. Η μεταφορά κάθε εργαζόμενου (…) γίνεται με κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Οικονομικών, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρμοδίου υπουργού κατά σειρά προτεραιότητας: α) σε κενή οργανική θέση προτίμησης σε Φορέα Υποδοχής, β) αν δεν υπάρχει, σε κενή οργανική θέση παρεμφερούς ειδικότητας σε Φορέα Υποδοχής εντός του νομού προτίμησης, γ) αν δεν υπάρχει, σε σύμφωνη με τα τυπικά του προσόντα, προσωποπαγή θέση σε Φορέα Υποδοχής εντός του νομού προτίμησης, η οποία συνιστάται με την απόφαση μεταφοράς. (…) 9. Σε ό,τι αφορά στη σχέση του μεταφερόμενου με το Φορέα Υποδοχής του: α. Η μεταφορά γίνεται με την ίδια σχέση εργασίας και στην ίδια εκπαιδευτική βαθμίδα (…) β. Ο μεταφερόμενος κατατάσσεται σε βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο με βάση το συνολικό χρόνο υπηρεσίας στις Εταιρίες. Ο συνολικός αυτός χρόνος αποτελεί πραγματική υπηρεσία για όλα τα ζητήματα υπηρεσιακής και μισθολογικής κατάστασης (…) δ. Οι μεταφερόμενοι εξακολουθούν να υπάγονται στα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης του φορέα από τον οποίο μεταφέρονται. 10. Η κατά τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων μεταφορά είναι υποχρεωτική. Όσοι δεν παρουσιαστούν μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση της πράξης μεταφοράς τους για ανάληψη υπηρεσίας στο Φορέα Υποδοχής τους θεωρείται ότι κατήγγειλαν οι ίδιοι τη σύμβασή τους με το Φορέα Υποδοχής και δεν δικαιούνται αποζημίωσης για την αιτία αυτή.»
.…
ΙΙΙ. Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι οι με σχέση ΙΔΑΧ υπάλληλοι του Δημοσίου, που δεν έχουν υπαχθεί για τη χορήγηση σύνταξης στην ασφάλισή του και συγχρόνως τυγχάνουν επικουρικά ασφαλισμένοι, λαμβάνουν από το Δημόσιο, κατά την αποχώρησή τους λόγω συνταξιοδότησης, αποζημίωση μειωμένη κατά 60% του ποσού της αποζημίωσης που κατά νόμο δικαιούνται σε περίπτωση απόλυσης ή καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους. Η καταβολή της αποζημίωσης αυτής προϋποθέτει τουλάχιστον ενός έτους συνεχή υπηρεσία του οικείου υπαλλήλου με σχέση ΙΔΑΧ στο Δημόσιο και ο καθορισμός του ποσού της συναρτάται προς το χρόνο της συνεχούς αυτής υπηρεσίας.
…..
IV. Κατ’ ακολουθίαν όσων προηγουμένως αναφέρθηκαν, για τη θεμελίωση του δικαιώματος λήψης καθώς και για τον προσδιορισμό του ύψους της προβλεπόμενης στο άρθρο 55 του π.δ. 410/1988 αποζημίωσης που υποχρεούται να καταβάλει το Δημόσιο στους αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλους με σχέση ΙΔΑΧ, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο δημόσιο τομέα μεταξύ άλλων από την εταιρεία ΤΡΑΙΝΟΣΕ κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 3891/2010, λαμβάνεται υπόψη μόνο ο μεταγενέστερος της μεταφοράς χρόνος υπηρεσίας τους στο Δημόσιο και όχι ο χρόνος της υπηρεσίας που παρείχαν στην ανωτέρω εταιρεία πριν από τη μεταφορά τους, έστω και αν η υπηρεσία αυτή έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 9 του ως άνω νόμου για τη μισθολογική και βαθμολογική κατάταξή τους στις με σχέση ΙΔΑΧ θέσεις που κατέλαβαν μετά την ανωτέρω μεταφορά. Η δε ως άνω υπηρεσία που παρασχέθηκε με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ, στο μέτρο που υπερβαίνει το έτος, γεννά, λόγω της λύσης της σύμβασης εργασίας που επέρχεται με την απόφαση της μεταφοράς, αυτοτελές δικαίωμα λήψης αποζημίωσης, την οποία η ανωτέρω εταιρεία, ως τελευταίος πριν τη μεταφορά εργοδότης, υποχρεούται να καταβάλει στους ως άνω πρώην υπαλλήλους του, σύμφωνα με το άρθρο 55 παρ. 1 του π.δ. 410/1988 και τους περιορισμούς του άρθρου 2 παρ. 2 του α.ν. 173/1967, όπως εκάστοτε ισχύουν (πρβλ. Α.Π. 1056/2006, 16/2007, 274/2009).
Η Ολομέλεια, μετά από μακρά διαλογική συζήτηση, κατά πλειοψηφία, που αποτελέστηκε από είκοσι (20) μέλη, ήτοι τους Αντιπροέδρους Φλωρεντία Καλδή, Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Σωτηρία Ντούνη, Γαρυφαλλιά Καλαμπαλίκη, Χρυσούλα Καραμαδούκη και Μαρία Βλαχάκη και τους Συμβούλους Μαρία Αθανασοπούλου, Ασημίνα Σαντοριναίου, Ελένη Λυκεσά, Ευαγγελία – Ελισάβετ Koυλουμπίνη, Σταμάτιο Πουλή, Δημήτριο Πέππα, Γεωργία Τζομάκα, Αργυρώ Λεβέντη, Στυλιανό Λεντιδάκη, Χριστίνα Ρασσιά, Θεολογία Γναρδέλλη, Κωνσταντίνο Εφεντάκη, Βασιλική Σοφιανού και Αγγελική Πανουτσακοπούλου, δεν αποδέχθηκε την ως άνω εισήγηση και διατύπωσε την ακόλουθη γνώμη, με την οποία συντάχθηκε και ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας Μιχαήλ Ζυμής : Με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3891/2010 ο νομοθέτης, στο πλαίσιο της επιδιωκόμενης αναδιάρθρωσης, εξυγίανσης και ανάπτυξης από δημοσιονομική και επιχειρηματική άποψη του ομίλου του ΟΣΕ και της εταιρείας ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., καθόρισε τους όρους και τις προϋποθέσεις της υποχρεωτικής μεταφοράς σε οργανισμούς και υπηρεσίες του Δημοσίου του προσωπικού των ανωτέρω υπό εξυγίανση επιχειρήσεων, που κρίθηκε ότι πλεονάζει, και μεταξύ αυτών τα απορρέοντα από τη διακοπτόμενη εργασιακή σχέση του δικαιώματα που διατηρούνται και μεταφέρονται στον εκάστοτε Φορέα Υποδοχής. Από το όλο σύστημα των ρυθμίσεων που εισάγουν οι εν λόγω διατάξεις ως προς το ως άνω μεταφερόμενο πλεονάζον προσωπικό συνάγεται ότι σκοπός του νομοθέτη ήταν το εν λόγω προσωπικό να μεταφερθεί με την ίδια σχέση εργασίας στο νέο εργοδότη και με πλήρη διασφάλιση των εργασιακών του σχέσεων και ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων του. Μεταξύ δε των ουσιωδών στοιχείων της με τον ανωτέρω τρόπο μεταφερόμενης εργασιακής σχέσης που διασφαλίζονται κατά την ως άνω μεταφορά του εν λόγω προσωπικού περιλαμβάνεται και η προϋπηρεσία του, δηλαδή το σύνολο του χρόνου εργασίας του στον ΟΣΕ και στις άλλες επιχειρήσεις που αναφέρει το άρθρο 2 του νόμου αυτού, η οποία συνάπτεται με τη διαμόρφωση του ύψους των αποδοχών και με τη θεμελίωση των ασφαλιστικών και των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων του. Επομένως κατά την έννοια των ως άνω διατάξεων, η εργασιακή σχέση του πλεονάζοντος προσωπικού του ΟΣΕ και των άλλων επιχειρήσεων που αφορούν οι ρυθμίσεις του παραπάνω νόμου μεταφέρεται στον Φορέα Υποδοχής ως υφίσταται κατά το χρόνο της μεταφοράς και ο χρόνος υπηρεσίας του στις ανωτέρω επιχειρήσεις αποτελεί πραγματική υπηρεσία και λαμβάνεται υπόψη για όλες τις απορρέουσες απ’ αυτή συνέπειες μεταξύ των οποίων και για τον υπολογισμό της αποζημίωσης απόλυσης λόγω συνταξιοδότησης. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω για τη θεμελίωση του δικαιώματος αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης και τον προσδιορισμό του ύψους της, υπαλλήλων του Δημοσίου με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, που μεταφέρθηκαν σε αυτό από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 3891/2010, θα ληφθεί υπόψη πέραν του χρόνου υπηρεσίας του στο Δημόσιο και ο χρόνος υπηρεσίας του στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
Όλως ενδεικτικώς, αναφέρουμε τις κατωτέρω πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τις οποίες εγκρίθηκαν οι σχετικές καταβολές της ως άνω αποζημίωσης απόλυσης του α. 55 του ΠΔ 410/1988, δυνάμει της ως άνω αποφάσεως της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και, συγκεκριμένα:
Πράξη 83/2015 του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι Τμήμα: Νόμιμη η καταβολή αποζημίωσης απόλυσης λόγω συνταξιοδότησης, σύμφωνα με το άρθρο 55 του π.δ. 410/1988 (Α΄191), σε υπαλλήλους του Δημοσίου, με σχέση εργασίας ι.δ.α.χ., οι οποίοι μετατάχθηκαν σε αυτό από τις εταιρείες ΟΣΕ ΑΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 3891/2010 (ΦΕΚ Α΄ 163/2010), καθόσον νομίμως λαμβάνεται υπόψη πέραν του χρόνου υπηρεσίας τους στο Δημόσιο και ο χρόνος υπηρεσίας τους στις ανωτέρω εταιρείες (άρθρο 4 παρ. 10 του ν. 4002/2011, ΦΕΚ Α΄ 180/2011 και Πρακτικά της 3ης ΓΕΝ. ΣΥΝ/4.3.2015 Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου). Όμοιες οι 93, 94 και 100/2015 Πράξεις του ιδίου ως άνω Κλιμακίου.
Πράξη 92/2015 του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι Τμήμα: Νόμιμη η καταβολή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης, σύμφωνα με το άρθρο 55 του π.δ. 410/1988, από Νοσοκομείο σε υπάλληλό του με σχέση εργασίας ι.δ.α.χ., που μετατάχθηκε σε αυτό, δυνάμει των διατάξεων του ν. 2636/1998 (ΦΕΚ Α΄ 198/1998), από την Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίησης Περιουσίας, στην οποία είχε προηγουμένως μεταφερθεί από Υπηρεσία Αυτεπιστασίας, καθόσον νομίμως ελήφθη υπόψη για τη θεμελίωση του δικαιώματος αποζημίωσης του ανωτέρω υπαλλήλου και τον προσδιορισμό του ύψους της, πέραν του χρόνου υπηρεσίας του στο Νοσοκομείο και ο χρόνος προϋπηρεσίας του στην Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίησης Περιουσίας και στην Υπηρεσία Αυτεπιστασίας (άρθρα 22 και 28 του ν. 2636/1998 και Πρακτ. Ολομ. Ελ. Συν. 3ης Γεν. Συν./4.3.2015).
Πράξη 95/2015 του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι Τμήμα: Νόμιμη η καταβολή αποζημίωσης απόλυσης λόγω συνταξιοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 55 του π.δ. 410/1988 (ΦΕΚ Α΄ 191/1998) από Νοσοκομείο σε υπάλληλό του, καθόσον: α) μετά τη δημοσίευση του άρθρου 5 παρ. 2 του ν. 3801/2009, ο ανωτέρω υπάλληλος δικαιούται, την προβλεπόμενη στο άρθρο 55 του π.δ. 410/1988 αποζημίωση, παρότι δεν αποτελούσε ειδικό επιστημονικό ή τεχνικό ή βοηθητικό προσωπικό του Δημοσίου με σχέση ι.δ.α.χ., κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 993/1979 και β) νομίμως ελήφθη υπόψη πέραν του χρόνου υπηρεσίας του στο Δημόσιο και ο χρόνος υπηρεσίας του στην ΟΣΕ Α.Ε. και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. (άρθρο 16 του ν. 3891/2010, ΦΕΚ Α΄ 188/2010). Όμοιες οι 96/2015, 98/2015 και 99/2015 πράξεις του ιδίου ως άνω Κλιμακίου.
Πράξη 108/2015 του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι Τμήμα: Νόμιμη η καταβολή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 55 του π.δ.410/1988 (ΦΕΚ Α΄ 191),σε πρώην υπάλληλο Υπουργείου με σχέση εργασίας ι.δ.α.χ, που μεταφέρθηκε στο ανωτέρω Υπουργείο από ανώνυμη εταιρεία, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6 παρ.8 του ν. 2669/1998 (ΦΕΚ Α΄ 283/1998), καθόσον για τη θεμελίωση του δικαιώματος αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης και τον προσδιορισμό του ύψους της νομίμως λαμβάνεται υπόψη πέραν του χρόνου υπηρεσίας του στο ως άνω Υπουργείο και ο χρόνος υπηρεσίας του στην ανώνυμη αυτή εταιρεία. Όμοια η 105/2015 Πράξη του ιδίου ως άνω Υπουργείου.
Πράξη 148/2015 του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι Τμήμα: Νόμιμη η πληρωμή ποσού 5.293, 20 ευρώ, από Περιφερειακό Υποκατάστημα Ασφαλιστικού Ιδρύματος, που αφορά στην καταβολή αποζημιώσεως λόγω συνταξιοδοτήσεως, βάσει του άρθρου 55 του π.δ/τος 410/1988 σε τέως υπάλληλο του ανωτέρω Ιδρύματος, καθόσον νομίμως ελήφθη υπ’ όψιν για τον υπολογισμό του ύψους αποζημιώσεως λόγω συνταξιοδοτήσεώς της, πέραν του χρόνου υπηρεσίας της σ΄ αυτό και ο χρόνος υπηρεσίας της στην Ο.Σ.Ε. Α.Ε., κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του ν. 2671/1998.
Συμπερασματικά, όλως εσφαλμένως και παρανόμως απορρίπτονται τα αιτήματα των μεταφερόμενων υπαλλήλων για την εν λόγω αποζημίωση. Σε κάθε μάλιστα περίπτωση, πρέπει στον υπολογισμό της εν λόγω αποζημίωσης και του σχετικού ποσοστού επ΄ αυτής, να συνυπολογισθεί πέραν του χρόνου υπηρεσίας του υπαλλήλου στο Δημόσιο και ο χρόνος υπηρεσίας του στις άλλες επιχειρήσεις που προβλέπονται.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός δικαιώματός μας
Σας καλούμε να συμμορφωθείτε πλήρως με το ως άνω αναφερόμενο νομικό και θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά στην χορήγηση της αποζημίωσης του α. 55 του ΠΔ 410/1988.
Να ακυρώσετε κάθε παράνομη απόρριψη των ανωτέρω υποβληθέντων αιτημάτων.
Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται όπως επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς την Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής, της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού, της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Σίνα αρ. 2-4., για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας αυτήν ολόκληρη στο επιδοτήριο έγγραφό του.

Αθήνα, 23-11-2020
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

share post

Δημοφιλέστερα

Και άλλα σαν αυτό
Σχετικα

«Αγώνας για σιδηρόδρομο και αστικές συγκοινωνίες μακριά από τις ματωμένες ράγες του κέρδους»

Σε μαχητικό κλίμα ενόψει της πανελλαδικής απεργίας στις 28...

Τέμπη: Ασκήθηκε δίωξη σε δύο υψηλόβαθμα στελέχη της «Hellenic Train» για το δυστύχημα

Με την άσκηση δίωξης σε βάρος δύο υψηλόβαθμων στελεχών...

Τέμπη: «Καρφώνει» τον Μαρκόπουλο επιζήσασα του δυστυχήματος – Αρνήθηκε να παραλάβει εξώδικό της

Τον πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής για την τραγωδία των...

Προαστιακός Θεσσαλονίκης – Λάρισας: Χωρίς πρόσβαση σε ΑμεΑ λόγω έλλειψης τροχαίου υλικού!

Ντροπή! Αντιμέτωπο με μια εικόνα που προκαλεί οργή βρέθηκε...